Steinen 93: HVEM Vinner Neste Omgang?
(45x32 pixel - 1396 bytes)

(bl.a.) Spådommer om NettStyrke 2005!

(Andre Stein om 3 KraftSentre og 4 Svarte Høl)Jeg skreiv om Nettets STØRRELSE I juli-august 2000 (Steinen 89) og i
januar 2001 (steinen 90).

Utgangspunktet for diskusjonen er det irske konsulentselskapet Nuas
NettIstikker. De æ'kke så verst, syns jeg, men ikke bedre enn RåMaterialet, som er delvis Tvetydig og Tvilsomt ... her ermin Kritikk
av Nua-Statistikken
:

Dermed syns jeg det kan være nok med rein måling. Så Under Steinen 92 starta jeg en serie med analyse av Nettets Sterke og Svake Sider - nå først, de STERKE.

HVEM (og HVOR?) blir KraftSentrene i InterNettVerdenen i de kommende åra?

To FORKORTELSER jeg bruker i Serien:

+ NN = NettNeser - betyr Mennesker på Nett TOTALT.

Måles i reine tall - fx tusener, millioner (snart: MILLIARDER!)

+ N-N = Nett pr Nese (Pr. Capita, sier akkademikera ...)

Måles i %: 0,00%, 0,02%, 0,8%, 8,9%, 15,5% 73,5% - snart 100%!

(Men da opphever statistikken seg sjøl og blir uinterresant - akkurat som den var da HELE verden sto på 0,000% ... Og vi får Negasjonen av Negasjonen. Hørte du den, Hegel?)

Idag AVSLUTTER vi analysen av Nettets Stormakter (foreløpig!) - sjekk for Nettets Svarte Høl Under Steinen i løpet av 2001 februar-mars!

(Skrivi for Steinen og lagt ut første gang 2001-02-16)


HVEM Vinner NESTE Omgang?

Internetts 3 KraftSentre IForrige gang slo vi fast at Nettet NÅ (dvs i år 2001) har TRE kraftsentra, som framhever seg med ekstra mye N-N:

- NordAmerika (NA)
- NordEuropa (NÅ)
- ØstAsia (ØA)

Vi pekte åsså på at tok vi utgangspunkt i FOLKETALLET i MILLIONER i de mest Nett(Nes)a Områdene, kom vi fram til ulike tall ut fra om vi satte lista på over 40% eller over 20% N- N:

40% gir NA ca 310, NE ca 40 og ØA ca 30
20% gir NA ca 310, NE ca 330 og ØA ca 225

NB: Dette er TOTALE folketall (i millioner), IKKE antall NettBrukere (NN) i januar 2001.

Kan ØstAsia og Nord-Europa utfordre NordAmerika?

Noen viktige forskjeller er mellom de tre sonene, er som vi har sett, at:

- Den FRAMSKREDNE N-N-sonen I NA er suverent STØRST og mest ENHETLIG (den består av statene USA og Canada og den lille kolonien Bermuda)

- NE-sonen er mest SPLITTA OPP i mindre Stater,

- ØA har to VELDIGE stater (Japan og Kina, der noen av byene langs kysten må reknes til den avanserte ØA N-N-sonen - NB: vi har IKKE telt med deres folketall i de 225 millionene!), men de er IKKE aller først i utviklinga (Det er HongKong, Australia, Simgapore og S. Korea).

- Både NE og SA har større UTVIDELSESMULIGHETER enn NA, NE kan trolig øke tallet på NN RASKEST, men SA har aller STØRST mulighet for å få ENORME NN-tall med tida.

- NA-sonen er I DAG dominert av EN STOR STAT (USA) som ALEINE har litt under halvparten av NN i Verden.

- Men ettersom N-N utvikler seg vil KINA gå forbi USA som Verdens Nettland Nr 1 med flest NN.

Dessuten har ØA-sonen en veldig sterk stat til - JAPAN. Kan disse to statene tilsammen utfordre NettHegemoniettil USA?

- NE-sonen omfatter ei lang rekke høyteknologiske land, der NN-veksten i de siste åra har vært betydelig størreenn i USA. Hvis hele Vest- og SentralEuropa tar igjen de mest avanserte i NordEuropa (Noe det ser ut til at de vil gjøre) - kan da Europa SAMLA konkurrere ut NordAmerika på Nettet?

Det er kompliserte spørsmål som vi ikke kan analysere uten å se på andreforskjeller mellom de tre enn bare N-N og NN talla:

Skandinavias fordeler -

+ Fx er 3 land i Skandinavia (Island, Sverige og Norge) trolig FORAN USA når det gjelder N-N.

Men i tillegg ligger både de og Danmark - Finland LANGT foran på ei rekke områder som handler om KVALITETEN på DataKulturen, NettFunksjonalitet, NettBruk og Telefoni:

- De ligger foran i kvantitet og kvalitet i mobiltelefoni.
-De ligger LANGT foran i bruk av NettBank.
- De har bedre fjernsynssystemer - bl.a. med tekstTV.
- De har trolig mer PCer i Heimene -
- og antakelig åsså i SKOLENE
- De har bedre skolesystemer, uten de høla som så mange skoleelever i USA detter gjennom,
- Alt dette, og at de er små, og sammenlikna med USA mer velorganiserte og egalitære samfunn, gjør trolig at det er letterefor dem å forandre seg sånn at den nye teknologien trenger gjennom i HELE samfunnet.

Etter at jeg kladda dette kom IDCs rangering av 55 DataLand, som plasserte Sverige som nr 1, Norge som nr 2, Finland som nr. 3 og USA som nr 4. Sverige, Norge, Danmark og Finland beskrives som landa med ei mest allsidig utvikling.

- og Europas:

+ Mange ANDRE europeiske stater har alle eller mange av de samme
fordelene:

- fx er MobbSystemene allment bedre enn i USA
- InterNettBank er mye mer avansert i MANGE Europeiske land
- Skolesystemene er bedre,
- osv.

+ "Europas 3. Verden" - ØstEuropa, inklusive Polen, Romania. Bulgaria, Jugoslavia, HviteRussland, Ukraina og Russland sjøl - er et enormt potensielt bakland for billig DataArbeidskraft, nettopp fordi dette er gamle HøyTeknoLand der økonomien har brutt sammen, men teknokulturen fortsatt fins, det fins brukbare skoler osv.

+ Europa harulempen med oppdeling i ulike språk:

- Mens Engelsk dominerer NordAmerikaNettet med flest NN (med spansk som en fjern nr. 2, noe bruk av fransk i Canada og en del kinesisk, koreansk osv i immigrantmiljøer)

- Har EuroNette(t/ne) MANGE store NettNeseSpråk: Tysk, engelsk, italiensk, fransk, russisk alle over 10 mill NN, spansk, nederlansk, polsk, svensk og de andre skandinaviske osv har stor egen trafikk og produksjon av NettSider.

- Spørsmålet er om ikke det åsså gir europeera en FORDEL. For europeiske DataFolk kan som regel engelsk OG minst et språk TIL.

Dermed kan de jobbe i eller mot det digre USAnske markedet HVIS de finner på no som kan gi fortjeneste der.

SAMTIDIG skaper språka deres beskytta hjemmemarkeder der USAselskaper må kjøpe seg inn (kjøpe dem) hvis de vil inn, fordi MasseBrukera ikke kan/vil bruke engelsk som daglig nyhets- og handlespråk.

USAs sterke sider -

+ USA har en del opplagte sterke sider:

- fx et kraftsenter som Silikon Valley, som aleine er så stort som et lite europeisk land, og SUGER til seg talentfullarbeidskraft fra hele Verden

- Verdens største og rikeste DataFirmaer,

- Et effektivt system for å skaffe risikokapital til nyutvikling

- dominansen over "Internetts språk" - både MenneskeSpråket ENGELSK og en mengde datastandarder som er utvikla i USA og dokumentert på engelsk

- osv ...

- og Store Svakheter

+ Men det kan åsså se ut som om det kaotiske og ujamne i utviklinga i USA sjøl kan bli ei bremse for utviklinga, fx:

- Strømproblemene i Silikon Valley

- problemene der med å skaffe arbeidskraft på mange nivåer, hus, skoler til ungene osv,

- mangelen på regulering i USA som fører til bl.a. MobbKaoset og strømkaoset,

- problemer med det USAnske politiske og økonomiske systemet, som hindrer oppbygginga av nødvendig teknologisk, juridisk og sosial infrastruktur.

+ Å være sterkt utvikla på grunnlag aven TIDLIGERE økonomi/teknologi er ofte uheldig ved overgangen til en ny. Gamle investeringer binder, og sterke, gamle firmaers forretningspraksis hindrer forandring.

USA viser tegn til det akkurat nå, der raske framstøt på bl.a. NettHandel og store NettMediaSatsinger ser ut til å bli fulgt av tilbakeslag, som kanskje ikke blir like sterke ellers iverden.

+ USA har (minst) to sterke ØKONOMISKE og MILITÆRE LOBBYER, som er aktivt
MOT visse deler av InterNettUtviklinga:

- CopyRightLobbyen, bl.a. Hollywood og Microsoft, som frykter Fri Flyt av Infopå Nettet og prøver å legger juridiske og teknologiske begrensninger på det, som i verste fall kan bli alvorlige bremser påInternetts teknologiske og økonomiske utvikling.

- SikkerhetsLobbyen, bl.a. NSA, som er opptatt av overvåking av Nettet og Telefonien, og åsså kan bremse/forsinke utviklinga i forhold tilandre områder i Verden.

Disse sterke reaksjonære lobbyene bidrar åsså til

+ De manglende og/eller inneffektive/byråkratiske reguleringene som preger USA, som vi ser på fx

- oppsplittinga av mobiltelefonien og dens manglende gjennomslag (ungdom i USA har IKKE Mobber og sender IKKE meldinger til hverandre, i motsetning til ungdom i VestEuropa og ØstAsia)

- sperrene mot sterk krypto

- strømproblemene og de andre krisene i den sosiale strukturen i Silikon Valley.

Sånne problemer kan kanskje føre til at investorer og teknologibedrifter velger ANDRE deler av verdenenn Silikon Valley og USA.

+ Dette kan føre til at NYE sider ved Nettet som spesielt handler om SOSIAL BRUK kan fortsette å utvikle seg FORTERE i NE og SA - slik som det har gjort i de siste åra nårdet gjelder bl.a. Mobb og NettBank.

+ USAneras bruk av "pagers", og SJEKKER, to anakronistiske teknologier som forsvinner i Den Siviliserte Verden, KAN være symptomer på enda mer tilbakeliggenhet i den nære framtida.

ØstAsias SærEgenHeter: OppDelinga

+ KraftSentret i ØstAsia er DELT OPP geografisk, der NA og NE er konsentrert:

- Korea,
- Japan
- Hong Kong
- Taiwan
- Singapore
- Australia - New Zealand

+ Det bruker 4 språk: japansk, koreansk, kinesisk (et skriftsrpåk, flere store talespråk), engelsk.

+ Geografisk ogspråklig ligger Australia - New Zealand for seg. Den kolonialistiske uviljamot å regne seg til Asia har vært så sterk at aussi'ene har villet være et eget kontinent, IKKE et land i ASIA.

Politisk, økonomisk og kulturelt har tilknytninga vært sterkest tilkolonimakta England, seinere til USA (de to sendte bl.a. soldater til å slåss mot "Asia" i Korea og Vietnam). Er det altså grunnlag for i dethele tatt å rekne disse to statene til et ØstASIATISK KraftSenter?

Kanskje ikke - men jeg velger det, fordi jeg tror de SJØL blir nødt til å velge det:

- ØKONOMISK er framtida deres Japan, Kina og resten av det voksende asiatiske markedet.

- POLITISK må de forholde seg til sine naboer via deres regjeringer, og ikkevia deres kolonimakter som for 60 år sida. Australias ledende rolle i intervensjonen i Timor pekler mot denne framtida som asiatisk makt og ikke som et isolert europeisk kontinent.

- Ettersom Nettet blir det viktigste økonomiske og et viktig politisk virkemiddel, tipper jeg at NettSatsinga åsså vil preges av det.

Landa Rundt Midtens Rike ...

+ Resten av språka/kulturene - kinesisk, japansk, koreansk, har tette historiske forbindelser på godt og vondt:

- De bruker kinesisk skrift (+ andre skriftspråk), er prega av bl.a. konfusianisme og buddhisme filtrertgjennom Kina,, og har mye anna felles kulturarv,

- Disse 5 (de facto) statene/3 kulturområdene deler en veldig moderniseringsiver og den allmene asiatiske prioriteringa av skole.

- De er viktige PRODUSENTER av datautstyr.

- De omfavner MOBBtelefoner, og går i kvantitet og kvalitet forbi USA.

- De har enorme kapitalkonsentrasjoner.

- Singapore og HongKong har Engelsktradisjon.

- Men de fleste japanere er elendige i engelsk. Vanlige kinesere og koreanere kan det heller ikke.

- Samtidig er USAnerne notorisk uten kunnskaper i kinesisk, japansk og koreansk!

- Disse tre språka, med bortimot 1,5 milliarder brukere, er en effektiv barriere mot USAnsk (og europeisk) konkurranse.

- Korea og særlig Kina utdanner nå mange millioner ungdommer, som blir svært billig og svært dyktig NettArbeidsKraft. Det STØRSTE reservoaret av sånn NettArbeidskraft i VERDEN.

Japan, Kina, TrådLøst Internett!

+ Ettersom særlig det KINESISKE MasseMarkedet utvikler seg, kan ØA lage utstyr og løsninger som åsså kan selges til de fattige massene i India, Indonesia, kanskje Afrika osv, og erobre ItMarkedersom USA/Europa aldri klarte å ta.

- Vanlige kinesere har ikke råd til PC, og vil ikke ha det før PCen synker DRAMATISK i pris. Itillegg til at det fører til at folk bruker Nett på Jobben, har detført til en diger NettKafe-Kultur.

I neste omgang vil det føre til at TRÅDLØST Nett på små, billige bokser vil få EKSTREMT stor utbredelse i Kina. Og så ekporteres?

+ JAPAN har i det siste året gjort et kjempesprang i N-N, forbi de MellomEuropeiske NettLanda, og SAMTIDIG blitt Verdens mest avanserte NettMobb-land OG det store NettLandet der NN og N-N vokser RASKEST.

- Japan er det FØRSTE landet som har klart å spre Nett UTEN å bygge i hovedsak på PC. Dette er et historisk gjennombrudd og gir Japan store muligheter til å ekspandere i internasjonal telefoni- og NettBissniss, ikke minst når'e gjelder Asia ogden 3. Verden.

- Japan vil i løpet av et år eller to troligfortsette helt fram i Nettets FørsteDivisjon, på nivå med NordAmerika og Norden.

- Dette betyr en veldig styrking av ØA-Kraftsenteret.

+ Ut fra utviklinga i Kina og Japan kan det hende at vi meget raskt får NettGjennombrudd bygd på Mobb i SørAsia og India, som er prega av asiatisk og ikke NA eller NE tekno.

Altså? (Hvem Vinner?)

Dette er ei nokså ENKEL analyse.

Den bygger på reine Nett-Tall, + betraktninger om mer åpenlyse teknologiske, kulturelleog geografiske forskjeller. Den analyserer IKKE fx ulikheter i infrastruktur, ellerøkonomiske skiller som at fx Norden er langt mer eksportretta enn USA.

Derfor vil virkeligheta sikkert komme og overraske oss, som ei rake vi tråkker på i høyt grass om sommern og får i trynet ... men med det forbeholdet, sier jeg:

at for meg ser det ut som om forholdet mellom disse 3 KraftSentrene i løpet av de kommende 10 (?) åra, kan bli snudd nøyaktig på hue:

+ Europa (som ikke lengre vil bli så NordEuropaDominert, fordi Norden eret LITE område med begrensa mengder dyr arbeidskraft) vil gå forbiUSA i N-N, NN og kvalitet på datatjenester/samfunnsmessig reorganisering.

(Hvem som vil eie kapitalen investert i de mer avanserte europeiske systemene er et anna spørsmål, og ikke like opplagt for meg ...)

+ Men ØstAsia, dominert av KINA og med JAPAN som ei viktig drivkraft vil trolig være i spissen innen 10 (?) år,

- med den STØRSTE gruppa NN,
- og kanskje åsså med egne løsninger som seirer i konkurransen om å dominere noen TeknoMarkeder i resten av Verden.

Dette hvis det ikke blir krig og katastrofer, fx Kinas økonomiske og sosiale sammenbrudd og oppdeling i flere stater?

+ NordAmerika vil sjølsagt ikke forsvinne fra Nettet:

- USA vil ha sin veldige økonomi, sitt militære potensiale, sine politiske allianser og forbindelser osv.
- Men USA vil mangle de samme mulighetene for NettEkspansjon som jeg ser for Europa og ØstAsia.

NettNeser i 2005?

Ser vi på TALLA, er NettNeser i de tre KJERNEOMRÅDENE nå:

NA: 175 millioner
NE: 120 millioner
ØA: 100 millioner

(NE-talletomfatter alle tradisjonelle "VestEuropeiske" land + Baltikum, Polen, Tsjekkia,Slovakia, Ungarn og Slovenia.)

(ØA-tallet inkluderer Kina.)

Verden ved årsskiftet 00-01:

ca. 450 millioner - N-N dekning 7,5%(?)

(TØs anslag, bygd på Nuas tall, korrigert for bl.a. forventa vekst fram til årsskiftet.)

Her kommer Tøgrims PROGNOSE for de SAMME områdene i 2005 (= jeg GJETTER at tallet på NettNeser en gang i det året vil bli):

NA: 280 millioner
NE: 350 millioner
ØA: 350 millioner.

(IKKE med i NE-tallet her er RUSSLAND og Ukraina, HviteRussland, Romania, Moldavia Bulgaria, ExJugoslavia, Albania, Tyrkia og deasiatiske exSovjetStatene. Legg på dem og tallet blir minst 50 mill høyere.)

(Føy resten av Asia til ØstAsia, og tallet blir minst 100 mill. høyere.)

Disse talla forutsetter at samla tall for Neser På Internett blir

1,2 til 1,5 milliard

Verdens gjennomsnittlige N-N-dekning blir da

20% til 25%

(% av Verdens folketall nå, IKKE korrigert for vekst til 2005.)

(Og SÅ ... kan dere som leser dettei 2005 sjekke sjøl, og se om dere har grunn til å Peke Nese av Tøgrim!)

Uansett om disse talla treffer eller bommer, så er TENDENSEN sikker:

Ikke bare må USAs ANDEL av VerdensNettet gå stadig NED. Men NordAmerikas FORSPRANG på VerdensNettet vil FORSVINNE i løpet av de kommende 5 åra.

Ujamn Utvikling! Og hva vil USA gjøre med DET?

- + -

(Drøfting av VerdensNettets FIRE SVARTE HØL følger SNART Under Steinen!)

tron øgrim