Steinen 92!

Størst idag, men imårra ...?

(Første Stein om 3 KraftSentre og 4 Svarte Høl)

Jeg skreiv om Nettets STØRRELSE I juli-august 2000 (Steinen 89)
og i januar 2001 (steinen 90).

Etter å ha grubla mye på hvor STORT Nettet EGENTLIG er, og den (litt sjåvinistiske!) konkurransen om HVILKE LAND som har mest NETT pr. NESE, syns jeg nå det er på tide å prøve å komme lengre i ei virkelig ANALYSE av NettUtviklinga.

Derfor starter jeg en SERIE om Nettets STERKE og SVAKE deler, bl.a.:

+ HVOR ær'e mest TRÅER i VerdensVeven og

+ HVOR er'n så svak at den kanskje RAKNER?

HVOR (hvem?) blir KraftSentrene i InterNettVerdenen og HVOR (hvem) blir de (økonomisk og sosialt) Svarte Høla?

Vi BY'NER med To Steiner om NettVerdenens LEDERE. Legg merke til at jeg i disse steiene bruker forkortelsene

+ NN - står for NettNeser - betyr Mennesker på Nett TOTALT.

Altså hvor mange mennesker vi er på Nettet i alt, i Verden eller i et eller flere land. (I Verden er vi nå450 mill NN, tror jeg!)

+ N-N - står for Nett pr Nese - eller pr.capita, som danna mennesker sier det.

Altså et mål for DEKNINGSGRADEN i Verden eller et eller flere land(N-N i Verden er nå trolig mellom 7% og 8%.)

(Skrivi for Steinen og lagt ut første gang 2001-02-09)


STERKEST på VerdensNettet?

Internetts 3 KraftSentre I

Hvem blir KraftSentrene På Nettet - de som skal Slåss Om Verden?

Sjekker vi etter, finner viat de ved inngangen til år 2000 er TRE. Men disse tre sentrene er ULIKE.Og utviklingstakten i de tre er BemerkelsesVerdig UJAMN.

Og akkurat DET vil helt sikkert bli historisk viktig ...

Tekno'ns Ujamne Utvikling

For: NettVerdenens Ujamne Utvikling år 2001, minner meg om et berømt sitat fra Denne Lenin...

... som for snart 100 år sida sa at det er ei LOV for kapitalistisk utviklingat land utvikler seg i ujamn takt - teknologisk og økonomisk.

Innholdet i Lenins ide er at noen ligger i føringa ei STUND - men så kommer andre og tar dem igjen. Som så etter ei tid blir tatt igjen av andre, osv. Den teknologiske og økonomiske SKIFTER, altså.

At dette stemmer med erfaringene av utviklinga, ser vi ved å kaste et blikk på de siste200 åras historie:

Vekslende Ledere

Gamle storriker som

+ Spania og

+ Portugal (og enda lenger borte,

+ Tyrkia,

+ Russland og

+ Kina),

utvikla seg lite, mens den teknologiske og økonomiske utviklinga i

+ England og

+ Frankrike

skaut fart.

Særlig England blei Dampens Kongedømme, og skapte på 1800-tallet det største Imperiet Verden hadde sett, Riket der Sola AldriGikk Ned! Spania, og etterhvert åsså Tyrkia og Kina, blei ribba avEngland og Frankrike, mens Russland følte seg hardt pressa.

Så, nærmere år 1900, kommer det fart på det Industrielle

+ Tyskland,

som utfordrer de to "gamle" IndustriStorMaktene. Og NESTEN slår dem, i to store kriger ...

Men de får hjelp av en enda større makt, Bensinens og Elektrisitetens Rike,

+USA,

som blir 1900-tallets dominerende stat. For ei tid utfordra av et gjenoppvekket

+ Russland,

som under navnet SovjetUnionen ekspanderer veldig i åra 1939-49, samtidig som det industrialiserer, lager atomvåpen og - for noen år - blir VerdensLeder i RomTeknologi.

Men USA tar ledelsen i utviklinga av den NESTE TeknoRevolusjonen, og blir PCens og Nettets land nr. 1 mot slutten av 1900-tallet.

Samtidig som Russland går inn i ei svær krise og blir rulla tilbake. Mens

+ Japan og

+ Kina

står fram som de makter som ekspanderer sterkest, økonomisk og teknologisk, i konkurranse med USA etter 1960.

Neste Akt: Hvem Dominerer Nettet?

Der er vi ved årtusenskiftet. Men HVEM vil vinne neste omgang?

Kan NettIstikken si oss noe om det? Fx tallet Nett pr Nese (N-N)?

Vi må ta en del forbehold:

For det første er NettiStikken ikke særlig pålitelig. Jeg har samla en kritikk med noen viktige forbehold her, for de av dere som vil bry hue med å tenke på sånt.

For det andre er N-N IKKE nødvendigvis mål for politisk og økonomisk makt.

Disse talla forteller om - kan vi si - befolkningas TeknoKulturelle UtviklingsNivå.

Eller EI side av dettenivået.

For her fins det åsså andre KulturMål (Enkelt målbare tall som Mobber pr. Nese og PCer pr. Nese, og vanskeligere målbare forhold som SKOLERING, DYKTIGHET i å anvende teknologien til å forandre hverdagen sin. Fx.)

Men N-N avslører IKKE fx hvor de store kapitalgruppene sitter, som BEHERSKER økonomien.

(Og vi kan finne flere andre viktige innvendinger.)

MEN! Når alt dette ersagt, så ER N-N interessante tall.

Fordi:

+ Utviklinga av Nettet er den VIKTIGSTE hendinga både i

VerdensKulturen, VerdensTeknologien og Verdens ØKONOMISKE utviklinga i år 2001, og vil fortsette å være det noen årframover.

N-N viser hvor denne utviklinga til nå har gått FORTEST.

+ Dessuten er det SANNSYNLIG at områdene med mest N-N i den nære framtida vil være blant de som trekker til segmest kapital, bl.a. fordi talla uttrykker hvor mye som fins av den arbeidskraftasom nå trengs for å kunne FORTSETTE å bygge ut Nettet (både i bredden og dybden.)

Her må vi riktignok legge til atikke bare Nett pr. Nese, men åsså veldig MANGE NettNeser (=NN!) er viktig. Kina og særlig India har fx svært lave tall for N-N, men dehar MANGE Nettbrukere TOTALT, og SVÆRE grupper folk som har mye TeknoKultur eller vil slåss for å lære seg det.

Vi trenger altså å se på BEGGE talla: NN og N-N!

00-Nettets Tre KraftSentre

For å få et bilde av hvor Nettets Renning er Tettest, har jeg grovsortert NettLandas N-N i 5 store grupper (som hver er delt i 2, altså 10 i alt):

Over 40%

20% til 40%

10% til 20%

1% til 10%

Under 1%.

Denne sorteringa viser at TRE områder i Verden har land i gruppa på over 40% N-N:

+ NordAmerika: USA, Canada (+ den lille engelske kolonien BERMUDA, som er Verdens mest Netta stat med svart befolkning!),

+ NordEuropa: De 5 skandinaviske landa + Nederland,

+ ØstAsia: HongKong, Singapore, Australia, New Zealand.

Folketalll i de tre NettRegionene millioner:

NordAmerika ca 310

NordEuropa ca 40

ØstAsia ca 32.

Det er klart hva som er det STØRSTE kraftsentret! I hvert fall hvis vi ser på det ut fra BARE landa med ALLER MEST N-N. Men hvis vi nå LEGGER TIL stater den ØVRE mellomgruppa - de med over 30% N-N, får vi følgende samla folketall for de sterkeste N-N- regionene:

NA 310 (som før)

NE 115 (+ England. Sveits, Østerrike)

ØA 226 (+ Japan, SørKorea, Taiwan)

Legger vi til HELE mellomgruppa av N-N-land i regionene - alle med

over 20%! - får vi:

NA 310 (som før)

NE 331 (+ Tyskland, Frankrike, Italia, Belgia, Irland, Slovenia, Estland,Luxembourg)

ØA 226 (som før)

Det Politisk Sterkeste NettSenteret

Nå ser de tre sentrene mer likevektige ut ... men samtidig avslører denne måten å regne på viktige forskjeller mellom dem:

- Fx ER det NordAmerikanske KraftSentret det største, mest AVANSERTE NettOmrådet i Verden. Like framskredne områder i Europa og Asia er bare 1/10 så store.

- Og NA er dominert av et STORT (+ et middelstort) land, mens tilsvarende folkerike N-N-områder ellers er delt opp i MANGE stater:

- Europa 17,

- Asia 7 (eller 5, om vi skal se det fra Beijings synsvinkel ...).

Det gir som kjent NA større økonomisk og politisk makt (inklusivediplomatisk og militær makt) enn de andre to regionene.

Hvorfor NordAmerika og "USA"?

Hvorfor bruker jeg

+ tre SONER

som brennpunkter, og trekker ikke isteden fram

+ LAND

som konkurrerer?

Det er åpenbart at militært (fx når det skal interveneres i Kossova) er det STATERog REGJERINGER som er avgjørende. Delvis(!) gjelder det åsså i diplomatiet (fx diplomatiske initiativer overfor Palestina/Israel, der USA, EU (Frankrike, Tyskland osv) og Russland tar ulike standpunkter.

Men når det gjelder disse store bevegelsene i økonomi og sosial struktur, virker det som om regjeringene og deres beslutninger har - lite å si

- kommer løpende etter at ting har skjedd (og prøver å sette sitt stempel på det)

- i stor grad kanskje fungerer mer negativt enn positivt.

Fx var det typisk at da PCrevolusjonen var i ferd med å gå over i InterNettRevolusjonen i USA, hadde landet en president (pappa Bush!) som ikke sjøl brukte PC.

Det er ei blanding av

- langsiktig statlig satsing og

- satsing fra universitetene

- initiativer fra hackermiljøer

- utviklinginnafor enkelte storselskaper

- USAs spesielle system for investering av risikokapital, med

spesielle historiske datatilknytninger

- USAs teknotradisjoner, størrelse og rikdom (inklusive stor privat

rikdom hos mer enn 100 mill. innbyggere

- osv

som har lagt grunnlag for PC- og NettRevolusjonen i USA. IKKE initiativer fra Det Hvite Hus eller Kongressen (uansett hva Al Gore sier). Det erÅSSÅ typisk at PC- og NettRevolusjonen skaut fart i CALIFORNIA, et kraftsenter i USA som ligger LANGT VEKK fra Washington

- New York - Chicago - Houston. (Sentrer for USAs regjering, finans,

tradisjonelle industri og oljeindustri.)

Kraftsentret "NordAmerika" faller altså grovt sammen med "USA" (bortsett fra at 30 m. hører til det sosialt minst like framskredne Canada ...) - men det må ikke forveksles med STATEN USA, som opp til år 2000 blei mer eller mindre styrt av Bill Clintons regjering i Washington.

(Eller, som en annen Bill skal ha sagt: Jeg er mektigere enn presidenten!)

Og hvorfor "NordEuropa" og ikke "EU"?

Når'e gjelder Europa, er det enda mer tydelig at

- sentrene for Data- og NettUtvikling i Europa ligger i PERIFERIEN av EU og delvis UTAFOR:

- Norden, med "Annerledes-Landa" Norge og Island i spissen

- England, den sterkeste DataSTORMAKTA i EU, er samtidig den som er mest på sida av EU-systemet,

- Sveits ligger langt foran Tyskland, Italia og Frankrike, og ØstLand som Estland, Slovenia, Polen, Tsjekkia og Ungarn ligger kanskje åsså

på linje med dem eller tilmed foran.

EU som helhet er IKKE et kraftsentrum i europeisk NettUtvikling.

Dette sentret ligger i Skandinavia og England/Irland, mens det er mer tvilsomtå si at Spania/Portugal er med. Ja, det går an å argumenterefor at Estland, Polen, Russland osv er viktigere for europeisk NettUtvikling ennSpania/Portugal.

De store SATSNINGENE, fx fra EU, har IKKE utvikla Nettet i Europa, men tatt sikte på å drive med pol'tikk for åkanalisere penger over til Søreuropa, sikre franske interesser osv.

- EU-initiativer har vært uviktige eller hemmende for Nettinga av Europa,

- Den franske staten, som gjerne vil ha en sterk TeknoPolitikk, har vært aktivt FIENDTLIG mot Internett (og rester av dethenger kanskje igjen ennå, siden det går så dårlig der?)

- Tysk og italiensk NettPolitikk er ikke SYNLIG som faktorer i NettUtviklinga iEuropa.

Minst like tydelig som i USA må vi slå fast at det er SONEN, og ikke EU som apparat eller de store statene, som har vært drivende i den europeiske nettutviklinga.

+ Et forbehold her er for denNordiske statlige MobilTelefonSatsinga, som uten tvil hadde svær strategisk betydning.

Derfor NordEuropa, et begrep som er (litt) breiere enn Skandinavia, som omfatter England/Irland, Nederland/Belgia/Sveits/Østerrike og i neste omgang Tyskland/Italia/Frankrike, og så siver ut og blir vagere nedover i sør og bortover i øst. Og ikke EU.

Hvorfor "ØstAsia" og ikke "Japan" (evt + "Kina")?

I Asia er dette enda tydeligere:

JAPAN er den økonomisk sterkeste makta, men IKKE NettLand nr. 1. Japansk industripolitikk har vært å ha høye priser påPCer og dyr NettTilgang, som opp til nå har gjort Japan til en sosial sinkei den rike verden når'e gjelder både PCer og Internett - tilmed sammenlikna med "tigrene" i Asia.

KINA har fortsatt ei N-N-dekning som i beste fall har runda 2%. De KINESISKE områdene som er mest drivende (hong Kong/Singapore/Taiwan), er uavhengige (helt, de facto eller delvis) av Beijing, som ser ut til å ha blitt overraska av utviklinga.

Det beste som kan sies om Beijing, er at den forståelsen for Nettet trolighar vært bedre enn fx i Frankrike. Ihvertfall deler av byråkratiet harskjønt den strategiske betydninga av Kinesisk Internett. Samtidig er enpolitisk bekymring for manglende kontroll tydelig - og potensielt hemmende.

Igjen ser vi altså at vi må ikke forveksle de treSONENE som konkurrerer med konkurranse mellom STORMAKTENE som er størst i disse sonene ...

Dette kommer sikkert til å endreseg,

- ettersom Nettet blir stadig mer samfunnsmessig dominerende og NettBissniss dermed stadig sterkere dominerer Kapitalens Politikk i de tre sonene,

- og ettersom statsapparatene SJØL, deres propaganda, indre informasjonsflom, pengeflyt, diplomati, militærapparatosv blir stadig mer Netta.

Men foreløpig er det viktig for vår forståelse at vi holderdisse to sakene (Statene og Den Sosiale/Økonomiske NettUtviklinga) strengt fra hverandre i analysen.

Hvilken NettRegion kan VOKSE MEST?

MEN: Sjekker vi de tre områdenes mulighet for å VOKSE PÅ INTERNETT ved å utvikle og trekke NABOLAND inn i sitt NettOmråde, ser FRAMTIDA kanskje en del annerledes ut.

For DAGENS sterkeste NettRegion har ikke gode kortsiktige muligheter for å UTVIDE seg.

NAs nærmeste nabo sørover er MEXICO.

Men Mexico er et 3. Verden-land med en N-N på 2,5%. I tillegg kommer språklige, kulturelle og politiske motsetninger til USA, som gjør atdet IKKE er lett for NettKulturen i USA å ekspandere sørover.

- I Motsetning til det har NE-området mange land rundt seg med tett kontakt, der de teknologiske og kulturelle forskjelleneer langt mindre enn mellom USA og Mexico:

Norden - Nord- og VestEuropa er omgitt av stater som lett kopierer den NordEuropeiske NettUtviklinga.

Vi ser at det gjelder I HVERT FALL Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Slovakia,Ungarn, Kroatia, Spania, Hellas og Kypros, som alle nokså rakst vokser mot et NA-VA-nivå i N-N - og (med et lite forbehold?) Portugal.

Dette betyr at NEs sannsynlige utvidelsområde i tilleggtil de nåværende 331 m. mennesker i relativt utvikla N-N-land blir:331 m + 136 m.= 467 m.

I tillegg til dette er NettUtvikling i gang i bl.a.Bulgaria og Romania, og ei overraskende raskt NettVekst i det ellers kaotiske RUSSLAND. Grovt regna gir det KANSKJE utvidelsesmuligheter på 50 til 300 m. TIL. (Mer om det Seinere i Serien nede.)

Samla sett gir dette NE mulighet til å vokse til en sammenhengende, høyt utvikla NettRegion med MINST 1/2 MILLIARD innbyggere.

- SA-kraftsenteret har en annen, langt STØRRE VekstSone enn NE: Kina!

I Virkeligheta er talla for SA alt nå større enn de syns her, fordi NettVeksten i Hong Kong henger sammen med NettVekst i den høyteknologiske StorBySonen langs kysten av Kina.

Hadde vi hatt statistikk for N-N ikke bare for HELE Kina, men for noen av de mest framskredne kystområdene, ville ØA-talla for de mest avanserte områdene (nå 32 m.) og for de middels framskredne områdene (nå 226 m.) blitt mye høyere.

Dette betyr at BÅDE NE og SA har mye større muligheter for å VOKSE UTOVER i de nære åra framover, enn NA har.

Nettets Asymmetriske Utvikling

Vi ser altså, at kaster vi et Overflatisk Blikk på Toppen av NettiStikken, æ're heltklart hvem som blir Vinner'n:

- USA er Verdens Største Nettland, Nettets OPPFINNER, opp til nylig over halvparten av Nettet ALEINE osv. Dessuten Verdens sterkeste STAT

... altså blir Nettet ei USAnsk affære.

Men kikker vi dypere ned bak NettTalla, ser'e ikkesånn ut lengre:

+ STATENE er langt mindre viktige for utviklinga av Nettet enn det som skjer ute i samfunnet. Økonomiske og sosiale bevegelser, og ikke regjeringenes initiativer, er viktigst for å drive Nettet framover nå.Og da blir det mindre viktig om USA er Verdens Eneste SuperStat.

+ I de siste åra har Nettet vokst langt RASKERE i andre deler av Verden enn USA. USA er nå ikke lengre over halve Nettet, og USAs andel av NN i Verden vil raskt SYNKE i de nærmeste åra.

På litt lengre sikt er det den av de tre regionene som er SIST i dag, som kommer til å ha flest NettNeser. Spørsmålet er bare om SA blir størst før eller etter 2005.

Går vi enda dypere, og ser ikke bare på utviklinga av NN og N-N, finner vi andre forskjeller mellom de 3 regionene som henger sammen med ulike samfunn, ulik teknologi og ulik økonomi.

Noen av disse forskjellene skal vi ta for oss Under Steinen NESTE UKE - og der skal vi dessuten forsøke å spå HVOR MANGE NettNeser det vil være i de 3 regionene i år 2005!

Fortsettelse Under Steinen93:
HVEM VINNER?
Internetts 3 KraftSentre I

tron øgrim