Noen forbehold til Nuas statistikk

Dette er en tilleggskommentar til drøftinga av "Internetts 3 KraftSentre" (Under Steinen 92 og 93) og "Internetts 4 Svarte høl" (kommer seinere
...) Under Steinen Våren 2001.

(Skrivi i Januar 2001 pga Nuas Statistikk for November 200)

(Originalt lagt ut Under Steinen 92, 2001-02-09)

Grunnlaget jeg bruker for denne drøftinga, OG for de tidligere Steinene som handler om Internetts vekst, 89 og 90 , er NettIstikken til det irske konsulentselskapet Nua, som du kan sjekke HER.

Det Nua gjør, er å samle opp NettIstikker fra ulike andre kilder.

Problemet vårt når vi skal vurdere dem, er at disse talla er av ytterst ulik kvalitet. Dette sier åsså Nua sjøl, og de kaller derfor summene sine "an educated guess".

All ros til Nua for at de tar jobben! Det er sjølsagt åsså bedre at de publiserer talla sine med kilder "rått", enn at de på altfor tynt grunnlag begynner å veie og justere dem.

Å virkelig gjøre det er et enormt arbeid, som vi sjølsagt ikke kan ta på oss her. Men vi trenger noen tanker i hue om hva som KAN være de største feilkildene når vi prøver å tolkeVerden ut fra disse statistikkene.

Under Steinene 89 og 90 har jeg en del diskusjon av kilder til usikkerhet. Her skal vi sammenfatte noen av dem:

1) Få, usikre (tilfeldige?) tall?

+ I mange "små" nettland fins det nesten ingen målinger.

Hva er fx ITU (den Internasjonale TelekommunikasjonsUnionens) grunnlag for å si at det var 500 NettNeser i Congo-Brazzaville, 30 000 i Armenia og 500 i Myanmar (Burma), 2 000 i Tonga og 3 000 i Turkmenistan i juli 2000? Eller hva med ISPAKs (Internet Service Provider Association of
Pakistan) 1,2 millioner i mai 2000?

Jeg mener at MANGE av 3.verden-talla må regnes som grunnleggende usikre.

2) Feilaktige!?! tall

+ At mange av talla som blir oppgitt er feilaktige, er opplagt.

Det klassiske eksemplet er NettIstikken som oppga 350 000 brukere på Island. Godt gjort når det totale folketallet er omtrent280 000!

Åssen et sånt tall oppstår kan vi jo bare lure på. Ær'e en eller annen i et lite konsulentselskap som bare plukker'e rett ut av hue?

Av de talla på Nua-statistikken som jeg mener er feil eller er sværtusikre, er fx:

Europa:

Færøyane, som i juli 2000 er oppgitt med 3 000 Neser, 6,62% (under VerdensGjennomSnittet, på linje med Russland og Portugal). Men som et nordisk land underordna Danmark vil jeg gjette at FØ heller ligger på eller oppimot skandinavisk/islandsk nivå, la oss si et sted mellom 55% og 30% (hvis det skal være lavt). Folk med kjennskap til færøyane har hevda det samme overfor meg.

Jeg tviler åsså på at Luxembourg (21,72% i juli 00) skal liggeetter både Tyskland (21,74 i august 00) Belgia (26,36%) og Nederland (42,79%) (begge i september 00). Ut fra at Luxembourg er det rikeste og på mange måter mest utvikla av disse landa, ville det ikke forbausameg om de hadde
liggi først, og IHVERTFALL foran Tyskland og Belgia.

Det slovenske tallet på 23% er fra juli 1999. Slovenia ligger sikkert høyt i ØstEuropa og har visst åsså liggi foran fx Italia, Spania og Frankrike. Men selskapet som har laga tallet, RIS (research om Internett in Slovenia) hevder sjøl at tilgangen har stagnert/gått litt tilbake i de siste åra og måntlig bruk nå de facto er under 20% (TILGANG er fortsatt over 20%). Og at InterNett Pr nese i Slovenia nå er på linje med "Italia, Spania, Polen, Ungarn og Tsjekkia, som for få år sida lå klart bak".

Det er da verdt å merke seg at på NUAs statistikk ligger særlig Tsjekkia forbausende langt bak, med 3,4% (mars 2000) og fxLANGT bak Slovakia med 12,94% (juli 2000).

Ungarn ligger på 6,28% og Polen på 7,25% (mars 2000)

En undersøkelse fra RIS tyder dessuten på at Kroatia er oppe i over 10% (Nuas tall 2,14% fra mai 99).

Dette kan tyde på at flere av de mer framskredne landa i ØstEuropa er kraftig undertelt.

ASIA:

400 000 - 0,18% fra juli 2000 blir motsagt av andre kilder, som oppgir
over 1 million og helt opp i 4 m. Neser påIndonesiskNett.

I samme slengen syns jeg 4 000 - 1,19% - virker alt for lavt for Brunei, som er en steinrik liten oljestat, der jeg heller ville vente talla la Gulfstatene, og kanskje bedre enn Malaysia (6,88% i juli)

India- tallet (4,5 m 0,45% mars 00) blir bestridt av kilder som oppgir tall helt ned iunder 1 m. (Men jeg ville ikke bli forbausa om det var dobbelt så høyt, heller ... kort sagt usikkert.)

Bangla Desh 30 000, 0,02% juli 00, er påfallende lavt sammenlikna med India (0,45% mars 00), Pakistan (0,85% mai 00) og tilmed Sri Lanka (0,34%), Nepal (0,14%) og Nigeria (100 000 - 0,08%) (alle juli 00).

OK, Bangla Desh er veldig fattig, men det er et høyt kultivert land, med samme akademiske tradisjon som India og Pakistan, og HVIS disse andre talla er riktige(noe vi IKKE kan stole på!) ville jeg ikke bli forbausa om BD lå på linje med Nigeria ihvertfall, med over 100 000 brukere.

Filippinene (500 000 - 0,62%) og Iran (som hos Nua står ikke under Asia,men i en egen statistikk for MidtØsten) (100 000 - 0,15%) (begge juli 00) er andre tall som jeg godt kan tenke meg er for LAVE i Nuas siste oversiktover Asia.

AFRIKA:

Cap Verde har 5 000 juli 2000. En annen kilde hevda at tallet var 10 000.

Ligger virkelig Sao Torme & Principe på bare 500 brukere i juli 2000? Kanskje, men i forhold til sammenliknbaresamfunn (Cap Verde) er det laft, for denne relativt utvikla afrikanske øystaten.

AMERIKA:

Fram for alt forbauses jeg av at den USAnske kolonien Puerto Rico ligger
veldig lavt: 110 000 2,81% (april 00).

På den andre sia: "US" Virgin Islands ligger ikke på mer enn 9,92%(april 00) og Guam på 3,23% (juli 00), noe som kan tyde på at Puerto Rico og de andre koloniene simpelthen står utafor den USAnske TeknoUtviklinga.

På samme måte ligger de Nederlandske Antiller på 0,95% og Aruba på 5,75% - LANGT etter Nederland - og Fransk Guyana på 1,16%, Guadeloupe på 0,94%, Martinique på 1,21% (alle april 00), "Fransk" Polynesia på 1,21%, Ny Caledoniapå 2,48% og Reunion på 1,39 (juli 00) - LANGT etter Frankrike. Så ...?

(Frihet for alle kolonier!)

At jeg IKKE kommenterer flere tall, betyr ikke at jeg mener at de nødvendigvis er okei!

3) GAMLE tall

+ Når InterNett vokser med over 10 (over 15?) millioner i månten, betyr
tall som er 1/2 år gamle eller mer, STORE feilkilder.

Når fx USA i november 00 har 55,83% dekning, mens Island i juli 00 har De NYESTE afrikanske talla er fra 2000 juli.

Tre store AfrikanskeNettLand har tall som er ELDRE. SørAfrikas 1 820 er fra mai 2000. Jeg viltippe at SA minst har runda 2 m. (Men SA har vokst langsomt. Veksta etterpå kan ha stagnert - eller tatt av.) Egypts 600 000 og Tunis' 110 000 er fra mars 2000.

Mange MINDRE NettLand har tall fra mai 99. Fx Zimbabwes 30 000. Så hva har skjedd etterpå? (Ut fra utviklinga i Zimbabwe kan vi tenke oss helt ulike muligheter.) Samme spørsmål kan stilles til mai 99-09 fraNamibia (9 000), Marokko 120 000), Ethiopia (7 200), Angola (12 000), Kenya (45
000, en artikkel har et seinere tall 80 000).

I Nuas MidtØsteNettIstikk (som dekker de "asiatiske" araberlanda + Israel og Iran) er heller ingen tall nyere enn Juli 2000.

ALLE de arabiske landa har tall fra mars 00, deriblant de tre største FAR (400 000) Saudi Arabia(300 000) og Libanon (227 500) - bortsett fra de stakkars palestinera (23 520 fra okt 99).

I LatinAmerikaNettistikken er tallet til Brasil fra november 00 og Mexico og Uruguay fra juli 00, mens de fleste andre tall er fra april 00, blant dem storeNettLand som Chile (625 000), Columbia (600 000), Costa Rica (150 000) Venezuela (400 000)

Peru (400 000) er fra februar 00.

I Europa er store NettLand som Frankrike og Polen gamle (mars 00), Tyrkia er framai 00, Tsjekkia, Ungarn mars 00, Slovenia juli 99, Hellas Oktober 99, Kroatiamai 99.

I NordAmerika er siste tall for Canada fra desember 99 - 41,8%. Ettersom det er på linje med USAs i januar 00 - 45,4% - vil jeg tippe at Canada liggerpå over 50% nå, og har økt fra drøyt 13 m. til 17-18eller kanskje over 20 m. Lille BERMUDA, med 39,67% i april 00, nærmer segåsså snart 50%, kanskje?

4) Ulike Statistikker.

+ De GODE statistikkene som er brukt, kan ikke nødvendigvis sammenliknes:

Norge, USA, Sverige, Tyskland og StorBritannia er 5 land der det lages mange og (vil jeg tro) grundige NettIstikker. De kan bl.a. sammenliknes med SEG SJØL med stor grad av sikkerhet.

Men kan de sammenliknes med HVERANDRE?

Iflg NUA har NORGE 2,36 m. NettNeser, no som gir 52,6% (oktober 00)

Men Norsk Gallups november 00-tall sier:

2,39 m. har tilgang AV ALLE OVER 13 ÅR, som totalt er 3,694 m. Enkel hueregning forteller at DET gir en tilgang på 64,7%!

Åffer Gæl-øpp velger å ikke ta med folk under 13 veit'ke JEG. (Jegkjenner FLERE under 13 som bruker InterNett!). Men ær'e sånn at statistikkene fra alle de ANDRE landa åsså kutter ut UNGER?

Tallet på Unger under 13 er mellom 700 og 800 tusen. Si at 300 000 av dem er i NettBar alder (LAVT! hvis du har sett noen av de NettKnøttene jeg har sett!) og si at 50% av dem er oppe. Enkelt sagt blir tallet da 3,85 m. og vi får 63%.

Tar' derimot USAs 153,84 m. av deres nå nye offisielle folketall 280 000000, får'u bare 54,94% (og IKKE 55,83 som Nua oppgir med kilde Nielsen/NetRatings). Atpåtil har Nielsen/NetRatings med alle over 2 år i heimer med tilgang til Internett! Men hvis VI regna SÅNN ...).SåDaSå!

Konklusjoner:

1) Talla i statistikken kan brukes til å anslå utviklinga i STORE TREKK,
fx:

- Det fins ingen SkandiLand under 40% (unntatt FØ???)
- Det fins ingen Afrikanske FastlandsLand over 5% ... (kanskje).
- Det fins ingen SørEuropeiske Land over 20% ...
- ToppLanda i Asia er Kinesiske, Japanske, Koreanske eller Engelske.

2) Helt nærsynte sammenlikninger har ingen verdi ... (apropos sjåvinistiske konkurranser mellom Norge, Sverige, Island og USA!)

Land må helst sammenliknes med SEG SJØL (forutsatt samme måler!) og OM de sammenliknes med andre, sjølsagt helst SAMME MÅNED!

3) MANGE tall (de fleste?) kan ha store usikkerhetsmarginer. 5% minst, ofte over 10% og KANSKJE (Færøyane?) over 20%-40%! (Dvs da er de KAV gærne ...)

tron øgrim